Bilgisayar Destekli Uzmanlık Programları

Eğitimci: NETCAD Eğitim Uzmanı

Eğitimin Tanımı:
TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.
Eğitimin Amacı:

 • Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,
  • Yol projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde; sıfır poligonu ve güzergâha ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,
  • Yol yatay ve düşey oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,
  • Enkesit ve boykesit işlemlerini dinamik yapıda gerçekleştirebilecek,
  • Otomatik ve manuel olarak kırmızı kot geçirebilecek,
  • Yol projeleri için gerekli proje tablo ve krokilerini (some, aplikasyon tabloları; yatay, düşey, dever krokileri…) anında oluşturabilecek,
  • Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı / dolgu hesabı yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,
  • Platform tanımlarını dinamik olarak oluşturabilecek,
  • Duvar tanımları ve sanat yapılarını oluşturabilecek,
  • Brükner ve kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,
  • Şevli-kotlu planları oluşturabilecek, projeleri dinamik yapıda paftalayabilecek,
  • Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek (Plan/profil/enkesit/3D senkronize görünüm),
  • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
  • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
  • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.

Katılımcı:
Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Ön başvuru / Kayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

Eğitimci: NETCAD Eğitim Uzmanı

Eğitimin Tanımı:
GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.
Eğitimin Amacı:

 • Kent Planlama ve Kent Bilgi Sistemleri’ Projelerinin gerektirdiği temel harita ve projeksiyon bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemi-GIS yapısında proje üretim süreçlerini gerçekleştirebiliyor olabilecek,
 • Planlama alanına ilişkin veri üretimi, vektör ve raster verilerin bütünleşik olarak kullanabilecek,
 • Planlama sahasındaki sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
 • Analiz ve Sentez haritalarının GIS yapısında oluşturabilecek
 • Analizleri puan verip değerlendirilerek, kent fonksiyonları için en uygun alanları mevzuatların gerektirdiği standartlarda oluşturabilecek,
 • Tüm analizlere, sentezlere ve planlara ilişkin tematik haritalama, sorgulama, raporlama, web ve pafta bazında çıktılarını oluşturabilecek,
 • Kent karakter tabloları, alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı kontrolü, DOP/KOP hesabı ve mevcut yapılaşma hesaplarını gerçekleştirebilecek ve sonuç raporları oluşturabilecek,
 • Nazım ve uygulama imar planlarını oluşturabilecek ve mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek,
 • Akıllı objeleri kullanarak (lejand, ölçek barı, plan bilgi kartı, antet, kuzey oku vb.) tüm ölçeklerdeki planların gerektirdiği, mevzuatlara ve kurum standartlarına uygun plan çıktılarını hazır şablonlar ile kolaylıkla oluşturabilecek,
 • Analizleri, sentez ve planları üç boyutlu olarak modelleyebilecek ve sunum simülasyonlarını oluşturabilecek,
 • Tüm proje çıktılarını Google Earth’ e aktarabilecektir.

Eğitim İçeriği:
BÖLÜM1
Genel Kavramlar

 • Veri yapıları ve veri üretim teknikleri
 • GIS-CBS temel kavramlar
 • Netcad GIS teknolojisi
 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi
 • Coğrafi referanslama, raster dönüşüm, proje projeksiyon tanımlama işlemleri

BÖLÜM2
Analizler

 • GPS nokta ve SRTM verileri kullanılarak arazi modeli oluşturma (üçgen model)
 • Kent planlama süreci Analiz/Sentez süreçleri
 • SRTM ve arazi verilerinden eğim, bakı, yükseklik, rölyef haritalarının oluşturulması
 • Planlama alanına ilişkin iş akış modellerinin oluşturulması, sentez haritalarının yapılması

BÖLÜM3
3194 İmar Mevzuatına Uygun Planların Oluşturulması

 • 3194 İmar Mevzuatı-Kent Planlama genel kavramlar
 • Online haritaların ve kadastro haritaların plan altlığı olarak kullanılması
 • Geocoding ile plan alanının bulunması
 • Yol işlemleri ve yaya yollarının oluşturulması
 • Mevzuata uygun raster ve vektör plan tarama işlemleri
 • Nüfus hesaplamaları
 • Alan dağılım hesapları
 • Donatı kontrolü hesapları
 • DOP/KOP hesapları
 • Mevcut yapılaşma hesapları
 • Sembollerin yerleştirilmesi
 • Mevzuata uygun plan lejandının oluşturulması
 • Mevzuata uygun paftalama işlemleri
 • Plan çıktı şablonlarının oluşturularak çıktılarının alınması

Bölüm4
GIS Tabanlı Planlama Projelerinin Oluşturulması

 • GIS-CBS veri tabanı kavramı ve planlamaya yönelik veri tabanı tasarımı
 • Mevzuata uygun sayısallaştırma menüsü kullanılarak plan verisinin oluşturulması
 • CAD ortamında oluşturulmuş planların GIS entegrasyonu
 • GIS-CBS bağlantılı verilerin düzenlenmesi ve üretilmesi

Bölüm5
GIS Tabanlı Analizler, Plan Yönetimi

 • Plan verilerinin görüntülenmesi (tematik haritalama, etiketlendirme ve semboloji tanımları)
 • Spatial analizler (tampon bölge ve overlay analizleri)
  Analiz iş akış modellerinin oluşturulması
 • Sorgulama/Raporlama işlemleri
 • Lejand oluşturma ve paftalama işlemleri

Bölüm6
Planlama Projelerinin 3 Boyutlu Sunumu

 • Kabartma haritalarının hazırlanması
 • Bina ve çatıları oluşturma işlemleri
 • 3D’ye senkronizasyon
 • Bina ve duvarlara doku kaplama işlemleri
 • Tabakalardan doku kaplama işlemleri
 • 3D proje üzerinde simülasyon işlemleri

Bölüm7
Planlama Projelerinin GOOGLE EARTH’E Aktarılması ve Gönder İşlemleri

 • Google Earth’ e veri ve proje aktarım işlemleri
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

Katılımcı:
Kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri
Ön başvuru / Kayıt:  http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/