bigisayar
BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZMANLIK PROGRAMLARI

+COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ EĞİTİMİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ömür SAYGIN, İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı Coğrafi Bilgi Sistemlerini  (CBS) etkin biçimde kullanmaya olanak sağlayacak temel bilgilerin aktarılmasıdır. Bu eğitimde CBS teknolojisinin temel kavramları, bileşenleri ve  harita oluşturma, verileri mekansallaştırma, mekansal verileri analiz etme yöntemleri ArcGIS for Desktop 10.4.1 (ArcMap)  ve “web” tabanlı CBS uygulama platformu olan ArcGIS Online kullanarak katılımcılara aktarılır.

Yazılım 

Eğitimde kullanılacak ArcGIS for Desktop (ArcMap) ve ArcGIS Online yazılımlarının 60 günlük  deneme sürümleri ve dökümanları IYTE-SEM tarafından sağlanacaktır.

Eğitim İçeriği:

Konu 1: CBS  Temel Kavramlar

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir?
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bileşenleri ve yapısı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile neler yapılabilir?
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri yapısı
 • Veri üretimi ve veri toplama yöntemleri
 • Katman yapısı
 • Mekansal ve Mekansal olmayan (sözel) veriler
 • Analizler
 • Raporlama ve Grafik oluşturma
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile yapılmış proje örnekleri
 • Harita projeksiyonları ve koordinat sistemleri
 • Koordinat dönüşümleri
 • ArcGIS Online servislerinin tanıtımı ve kullanımına giriş

Konu 2: Veri ve Haritalar ile Çalışmak

 • ArcMap ara yüzünü keşfetmek
 • Verileri görüntüleme
 • Haritalar üstünde gezinti yapma ve içeriğini inceleme
 • ArcCatalog arayüzü ile çalışma
 • ArcCatalog ile veritabanlarını oluşturma ve yönetme
 • Harita verilerini araştırma
 • ArcMap arayüzüne veri ekleme
 • Farklı veri tiplerini haritaya ekleme ve tanımlama

Konu 3:  Veri Görüntüleme ve Tematik Harita Oluşturma

 • Katmanlarin görüntülenmesi ve görüntüleme özelliklerinin değiştirilmesi
 • Katmanların belirli ölçek aralıklarında görüntülenmesi
 • Katmanların koordinat sistemlerini inceleme
 • Farklı koordinat sistemlerindeki katmanlar ile çalışma
 • Vektör ve Raster verilerle çalışma
 • Vektör ve Raster verilerde sembolojinin tanımlanması
 • Sembol kütüphaneleri ile çalışma
 • Katmanlardaki nesneleri tanımlama, bulma
 • Nesneleri seçme ve başka bir veritabanına aktarma
 • Sözel tabloları görüntüleme ve inceleme
 • Katmanları otomatik etiketlendirme ve etiketlerin yerleşimi için kural tanımlama

Konu 4: Veri Oluşturma, Toplama ve Sorgulama

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri için veri toplama yöntemleri
 • Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılacak verilerin seçimi
 • Mevcut verinin analizi
 • Başka kurum / kaynaklardan alınan verilerin kullanımı
 • Farklı formatlardaki verilerin dönüştürülmesi
 • Verinin oluşturulması (sayısalaştırma ve diğer teknikler)
 • Raster verilerin coğrafi olarak koordinatlandırılması
 • Raster ve vektör verilerde koordinat dönüşümü
 • Sözel verilerin sorgulanması
 • Mekansal verilerin sorgulanması
 • Sorgulama sonuçlarının raporlanması

Konu 5: Çıktı İşlemleri ve Çıktıları ArcGIS Online ile Hazırlama ve Paylaşma

 • Haritaların çıktı için hazırlanması
 • Farklı formatlarda çıktı hazırlama (Pdf, Adobe Illustrator, Tiff, Jpg)
 • Çıktı şablonu oluşturma
 • Haritalarin “web” haritası olarak oluşturulması ve ve ArcGIS Online ‘da paylaşılması

Katılımcı:

Kent planlama konusunda çalışma yapan teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti*: 900 TL/kişi

*Kurumsal ya da grup katılımına özel fiyatlandırma için İYTESEM ile temasa geçebilirsiniz.

Ön Kayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru

+netcadkampüs GIS TABANLI KENT PLANLAMA UYGULAMALARI VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ PROJELENDİRME SERTİFİKA PROGRAMI

27-28 Ekim 2018 Cumartesi – Pazar

Tepekule İş Merkezi, Bayraklı, İYTESEM

Eğitimci: NETCAD Eğitim Uzmanları

Eğitimin Tanımı:

GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

Eğitimin Amacı:

 • Kent Planlama ve Kent Bilgi Sistemleri’ Projelerinin gerektirdiği temel harita ve projeksiyon bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemi-GIS yapısında proje üretim süreçlerini gerçekleştirebiliyor olabilecek,
 • Planlama alanına ilişkin veri üretimi, vektör ve raster verilerin bütünleşik olarak kullanabilecek,
 • Planlama sahasındaki sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
 • Analiz ve Sentez haritalarının GIS yapısında oluşturabilecek
 • Analizleri puan verip değerlendirilerek, kent fonksiyonları için en uygun alanları mevzuatların gerektirdiği standartlarda oluşturabilecek,
 • Tüm analizlere, sentezlere ve planlara ilişkin tematik haritalama, sorgulama, raporlama, web ve pafta bazında çıktılarını oluşturabilecek,
 • Kent karakter tabloları, alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı kontrolü, DOP/KOP hesabı ve mevcut yapılaşma hesaplarını gerçekleştirebilecek ve sonuç raporları oluşturabilecek,
 • Nazım ve uygulama imar planlarını oluşturabilecek ve mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek,
 • Akıllı objeleri kullanarak (lejand, ölçek barı, plan bilgi kartı, antet, kuzey oku vb.) tüm ölçeklerdeki planların gerektirdiği, mevzuatlara ve kurum standartlarına uygun plan çıktılarını hazır şablonlar ile kolaylıkla oluşturabilecek,
 • Analizleri, sentez ve planları üç boyutlu olarak modelleyebilecek ve sunum simülasyonlarını oluşturabilecek,
 • Tüm proje çıktılarını Google Earth’ e aktarabilecektir.

Eğitim İçeriği:

BÖLÜM1
Genel Kavramlar

 • Veri yapıları ve veri üretim teknikleri
 • GIS-CBS temel kavramlar
 • Netcad GIS teknolojisi
 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi
 • Coğrafi referanslama, raster dönüşüm, proje projeksiyon tanımlama işlemleri

BÖLÜM2
Analizler

 • GPS nokta ve SRTM verileri kullanılarak arazi modeli oluşturma (üçgen model)
 • Kent planlama süreci Analiz/Sentez süreçleri
 • SRTM ve arazi verilerinden eğim, bakı, yükseklik, rölyef haritalarının oluşturulması
 • Planlama alanına ilişkin iş akış modellerinin oluşturulması, sentez haritalarının yapılması

BÖLÜM3
3194 İmar Mevzuatına Uygun Planların Oluşturulması

 • 3194 İmar Mevzuatı-Kent Planlama genel kavramlar
 • Online haritaların ve kadastro haritaların plan altlığı olarak kullanılması
 • Geocoding ile plan alanının bulunması
 • Yol işlemleri ve yaya yollarının oluşturulması
 • Mevzuata uygun raster ve vektör plan tarama işlemleri
 • Nüfus hesaplamaları
 • Alan dağılım hesapları
 • Donatı kontrolü hesapları
 • DOP/KOP hesapları
 • Mevcut yapılaşma hesapları
 • Sembollerin yerleştirilmesi
 • Mevzuata uygun plan lejandının oluşturulması
 • Mevzuata uygun paftalama işlemleri
 • Plan çıktı şablonlarının oluşturularak çıktılarının alınması

Bölüm4
GIS Tabanlı Planlama Projelerinin Oluşturulması

 • GIS-CBS veri tabanı kavramı ve planlamaya yönelik veri tabanı tasarımı
 • Mevzuata uygun sayısallaştırma menüsü kullanılarak plan verisinin oluşturulması
 • CAD ortamında oluşturulmuş planların GIS entegrasyonu
 • GIS-CBS bağlantılı verilerin düzenlenmesi ve üretilmesi

Bölüm5
GIS Tabanlı Analizler, Plan Yönetimi

 • Plan verilerinin görüntülenmesi (tematik haritalama, etiketlendirme ve semboloji tanımları)
 • Spatial analizler (tampon bölge ve overlay analizleri)
  Analiz iş akış modellerinin oluşturulması
 • Sorgulama/Raporlama işlemleri
 • Lejand oluşturma ve paftalama işlemleri

Bölüm6
Planlama Projelerinin 3 Boyutlu Sunumu

 • Kabartma haritalarının hazırlanması
 • Bina ve çatıları oluşturma işlemleri
 • 3D’ye senkronizasyon
 • Bina ve duvarlara doku kaplama işlemleri
 • Tabakalardan doku kaplama işlemleri
 • 3D proje üzerinde simülasyon işlemleri

Bölüm7
Planlama Projelerinin GOOGLE EARTH’E Aktarılması ve Gönder İşlemleri

 • Google Earth’ e veri ve proje aktarım işlemleri
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

Katılımcı:

Kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri

Ayrıntılı Bilgi: http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=127631654

Ön başvuru / Kayıt:  https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=199724

Eğitim Ücreti: İYTE öğrencileri için KDV dahil 150 TL, diğer katılımcılar için KDV dahil 750 TL’dir. Son ödeme tarihi  19 Ekim 2018 Pazartesi’dir.

Ödeme Bilgileri: Netcad Yazılım A.Ş. – Garanti Bankası Ümitköy Şubesi IBAN numarası: TR31 0006 2000 4830 0006 2962 49 Ödeme yapılırken açıklama kısmına”nk 763″ ifadesi yazılmalıdır. (Ödemelerin EFT ile yapılması durumunda alıcı ‘Netcad Yazılım A.Ş.’ olarak belirtilmelidir.)

+netcadkampüs YOL PROJELENDİRME SERTİFİKA PROGRAMI

17 – 18 Mart 2018 Cumartesi – Pazar, 09:00 -18:00

İnşaat Mühendisliği Bölümü Amfisi (B212)

Eğitimci: NETCAD Eğitim Uzmanları

Eğitimin Tanımı:

TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Eğitimin Amacı:

 • Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

  • Yol projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde; sıfır poligonu ve güzergâha ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,
  • Yol yatay ve düşey oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,
  • Enkesit ve boykesit işlemlerini dinamik yapıda gerçekleştirebilecek,
  • Otomatik ve manuel olarak kırmızı kot geçirebilecek,
  • Yol projeleri için gerekli proje tablo ve krokilerini (some, aplikasyon tabloları; yatay, düşey, dever krokileri…) anında oluşturabilecek,
  • Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı / dolgu hesabı yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,
  • Platform tanımlarını dinamik olarak oluşturabilecek,
  • Duvar tanımları ve sanat yapılarını oluşturabilecek,
  • Brükner ve kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,
  • Şevli-kotlu planları oluşturabilecek, projeleri dinamik yapıda paftalayabilecek,
  • Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek (Plan/profil/enkesit/3D senkronize görünüm),
  • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
  • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
  • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.

Katılımcı:

Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi: http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=127631619

Ön başvuru / Kayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

Eğitim Ücreti: İYTE öğrencileri için KDV dahil 150 TL, diğer katılımcılar için KDV dahil 750 TL’dir. Son ödeme tarihi 16 Mart Cuma’dır.

Ödeme Bilgileri: Netcad Yazılım A.Ş. – Garanti Bankası Ümitköy Şubesi IBAN numarası: TR31 0006 2000 4830 0006 2962 49 Ödeme yapılırken açıklama kısmına”nk 673″ ifadesi yazılmalıdır. (Ödemelerin EFT ile yapılması durumunda alıcı ‘Netcad Yazılım A.Ş.’ olarak belirtilmelidir.)

+ANSYS WORKBENCH-LS DYNA-CFX-FLUENT EĞİTİMLERİ

ANSYS Workbench’e Giriş Eğitimi

1. Ansys Design Modeler

·Ansys’e Giriş

·Ansys Mechanical’in Temelleri

·Genel Analiz Prosedürleri ve Ön işlemler

·Sonlu Elemanlar Modeli ve Hazırlanması

·Statik Yapısal Analizler

·Kontakların Modellenmesi

·Uzak Sınır Koşulları

·Çok Adımlı Analizler

·Titreşim Analizleri

·Termal Analizler

·Sonuçların Görüntülenmesi ve Son işlemler

·Katı Modellerle Çalışma ve Parametrelendirme

ANSYS LS-DYNA Eğitimi:

.Ansys Workbench’e Giriş

·Malzeme Kütüphanesi

·Explicit Dinamiğin Temelleri

·Sonuçların Görüntülenmesi

·Malzeme Modelleri

·Explicit Sonlu Elemanlar Modellerinin Oluşturulması

·Eleman Formülasyonları

·Kontak Bölgeleri ve Katı Model Etkileşimleri

·Analiz Seçenekleri

·”What-if” Çalışması

·Ansys LS-Dyna uzantısı için Hızlı kılavuz

ANSYS CFX Eğitimi

1. ANSYS Design Modeler

· Ansys Design Modeler’a Giriş

· Sketch Oluşturma

·  3D Modelleme

·  Geometri Cleanup

·  Uygulamalar

2. ANSYS Meshing

· Ansys Meshing’e Giriş

· Mesh Oluşturma Metodları

· Global&Local Mesh Kontrolleri

·  Mesh Kalitesinin Değerlendirilmesi

·  Uygulamalar

3. ANSYS CFX

·  3.1. Ansys CFX’e Giriş

· CFD Metodolojisi’ne Giriş

· Preprocessing (Türbülans&Isı Transferi&Turbomakine&Çok Fazlı Akış Modelleme Yöntemleri)

· Çözücü (Solver) Ayarları

· Post-Processing

· Uygulamalar

ANSYS Fluent Giriş Eğitimi

1. Ansys Design Modeler

· Ansys Design Modeler’a Giriş

· Ketch Oluşturma

· 3D Modelleme

· Geometri Cleanup

· Uygulamalar

2. Ansys Meshing

·Ansys Meshing’e Giriş

· Mesh Oluşturma Metodları

· Global&Local Mesh Kontrolleri

· Mesh Kalitesinin Değerlendirilmesi

· Uygulamalar

3. Ansys Fluent

· ANSYS Fluent’a Giriş

· CFD Metodolojisi’ne Giriş

· Preprocessing (Türbülans&Isı Transferi&Turbomakine Modelleme Yöntemleri)

· Çözücü (Solver) Ayarları

· Post-Processing

+TEMEL ANDROİD PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci: Mustafa ÖZUYSAL, Yrd.Doç.Dr.,İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eğitimin Amacı:

Kursun amacı katılımcılara Android işletim sisteminiyle uyumlu mobil cihazlar için yazılım tasarlayıp geliştirme becerisini kazandırmak, en sık kullanılan uygulama bileşenlerinde yetkinlik kazandırmaktır.

Önemli yazılım geliştirme araçları ve çevrimiçi bilgi kaynaklarını kullanma becerilerini geliştirerek ileriye dönük altyapı sağlamak da kursun hedefleri arasındadır.

Eğitimin İçeriği:

1. Android Mobil Platformu

 • Android işletim sistemi ve sürümleri
 • Android Yazılım Geliştirme Kiti ve kurulumu
 • Eclipse ile Android projesi geliştirme

2. Uygulama Temel Bileşenleri ve Tasarımı

 • Android Aktiviteleri ve Intentler
 • Mobil uygulama tasarımı
 • XML Uygulama Kaynakları

3. Temel Arayüz Bileşenleri

 • View,ViewGroup ve temel altsınıfları
 • Menüler

4. Gelişmiş Arayüz Bileşenleri

 • AdapterView sınıfı ve altsınıfları
 • Fragment sınıfı
 • ActionBar ve Tablar

5. Gelişmiş Uygulama Özellikleri

 • Preferences ile uygulama ayarlarını saklamak
 • Hafıza kartına veri depolama
 • Yeni arayüz bileşenleri türetmek
 • Eski Android sürümleriyle uyumluluk
 • Farklı dillere uyarlama

6. Gelişmiş Veri Depolama/Paylaşım

 • SQLite veritabanları
 • Intent Filtreleri tanımlama
 • Content Providers ile veri paylaşımı

Ön Koşul:

Java programlama diliyle uygulama geliştirebiliyor olmak,

Çevrimiçi referans kaynaklarını takip edebilecek kadar teknik İngilizce biliyor olmak.

Eğitim Süresi:

4 Gün (6 saat/gün), toplam 24 saat

ya da

6 Gün Haftaiçi (2 saat/gün), 2 Gün Haftasonu (6 saat/gün), toplam 24 saat

Eğitim Yöntemi:

Kurs içeriği Android işletim sistemi ile ilgili temel bilgileri, yazılım geliştirmek için kullanılan ücretsiz Eclipse programını ve Android Uygulama Geliştirme Kitinin temel bileşenlerini kapsar. Kurs boyunca hem kullanıcı arayüzü hem de veri işleme/saklama için kullanılan Android nesne sınıfları tanıtılarak örnek uygulamalar geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

ONLINE BAŞVURU...